close
premiera
 
Regulamin stron HBO i Cinemax

Witamy na stronach internetowych www.hbo.pl (zwanej dalej: “Stroną HBO”) i www.cinemax.pl website (zwanej dalej: “Stroną Cinemax”, przy czym Strona HBO i Strona Cinemax będą w dalszej treści zwane łącznie “Stronami Internetowymi”, “Stronami”), obsługiwanej przez spółkę HBO Europe s.r.o. (siedziba: Praga 7, Jankovcova 1037/49, kod pocztowy: 170 00, Republika Czeska, numer identyfikacyjny: 61466786, zarejestrowana przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, poz. 29418, zwaną dalej ”HBO”). Przed skorzystaniem ze Stron przez użytkownika (zwanego w dalszej treści “Użytkownikiem”), o uważne przeczytanie postanowień niniejszego regulaminu (zwanego dalej “Regulaminem”). Jeśli Użytkownik nie akceptuje postanowień niniejszego regulaminu, jakiekolwiek korzystanie ze Stron jest niedozwolone.

Użytkownicy niniejszym przyjmują do wiadomości, że HBO jest nadawcą usług HBO (tj. HBO, HBO2, HBO3 i ich wersji HD) i usług CINEMAX (tj. CINEMAX, CINEMAX2 i ich wersji HD) oraz dostawcą audiowizualnych usług medialnych na żądanie, tj. HBO On Demand i HBO GO.

Zakres korzystania

Użytkownicy mogą korzystać ze Stron wyłącznie dla użytku prywatnego i osobistego. Wykorzystywanie Stron w celach zarobkowych lub publicznych, w tym publikowania jakichkolwiek zawartych w nich informacji jest surowo zabronione.

Zmiany Regulaminu

HBO może wprowadzać zmiany do całości lub części postanowień niniejszego regulaminu. Wszystkie zmiany lub modyfikacje obowiązują w chwilą ich zamieszczenia na Stronach. Użytkownik niniejszym zgadza się regularnie sprawdzać treść Regulaminu, aby zapoznać się z ewentualnymi jego zmianami. Korzystanie ze Stron lub jakiejkolwiek ich części po wprowadzeniu zmian do niniejszego Regulaminu będzie oznaczać ich akceptację. W przypadku niewyrażenia zgody na takie zmiany przez Użytkownika, uprzejmie prosimy o rezygnację z dalszego korzystania ze Stron.

Niedozwolone działania Użytkownika

Za niedozwolone lub nieuprawnione aktywności, HBO uznaje miedzy innymi poniżej wymienione działania, które mogą być także niezgodne z prawem na mocy przepisów prawa krajowego lub europejskiego:
- modyfikowanie, dostosowywanie lub odkodowywanie jakiejkolwiek części Stron;
- włamywanie się do systemu informatycznego związanego ze Stronami lub podejmowanie prób takiego włamania (hacking);
- publikowanie, dystrybucja lub nieuprawnione wykorzystanie materiałów związanych ze Stronami.

Wyłączenie odpowiedzialności

W zakresie określonym przez przepisy, HBO, a także jego właściciele, podmioty powiązane, kontrahenci, konsultanci i agenci niniejszym wyłączają wszelką odpowiedzialność za wiarygodność, kompletność, zgodność z przepisami prawa, rzetelność, funkcjonalność i dostępność treści i informacji na Stronach.
Korzystając ze Stron, Użytkownicy wyrażają zgodę na korzystanie z nich wyłącznie na własną ryzyko oraz akceptują, że HBO nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek szkody lub straty 0o charakterze majątkowym lub niemajątkowym, które mogą wystąpić podczas korzystania ze Stron.

W najszerszym zakresie dozwolonym przez właściwe prawo, HBO wyłącza wszelką odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jak również nie udziela żadnych gwarancji. HBO nie ponosi odpowiedzialności oraz nie udziela żadnych gwarancji dotyczących niezakłóconego i bezbłędnego działania zawartości lub funkcjonalności Stron, usuwania błędów lub zapewnienia, że serwer transmitujący Strony nie zawiera żadnych wirusów lub innych szkodliwych elementów.

HBO nie udziela żadnej gwarancji z tytułu korzystania oraz skutków korzystania z zawartości i funkcji Stron oraz z tytułu ich poprawności, dokładności, rzetelności i innych cech. Użytkownicy akceptują, że ponoszą odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia urządzeń wykorzystywanych do uzyskania dostępu do Stron oraz za koszty związane z serwisowaniem i konserwacją takich urządzeń.

HBO nie udziela żadnej gwarancji w przypadku jakichkolwiek przerw w dostarczaniu usługi wynikających z problemów z jakością lub przerwania połączenia internetowego Użytkownika lub za jakiekolwiek szkody bądź straty niematerialne z tym związane.

Informacje lub opinie zamieszczane w jakichkolwiek mediach społecznościowych Stron nie stanowią informacji ani opinii HBO, ani żadnej z jej podmiotów powiązanych. HBO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje lub opinie określone w zdaniu poprzednim, a Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że każdy inny Użytkownik może pozyskać wiedzę dotyczącą tych informacji lub opinii i je wykorzystywać. HBO nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wszelkich strat, szkód (zarówno rzeczywistych, następczych karnych lub innych), uszczerbków, długów, zobowiązań lub okoliczności innego rodzaju, wynikających z informacji lub opinii pojawiających się Stronach lub nimi spowodowanych.

Materiały Zamieszczone na Stronach

HBO posiada niewyłączną, bieżącą, bezterminową i nieodpłatną licencję na wykorzystywanie wszelkich tekstów, wiadomości e-mail, zdjęć, filmów, propozycji, koncepcji lub pomysłów (bez względu na to, czy są przedmiotem praw autorskich czy nie), których właścicielami są Użytkownicy i które zostaną przez nich zamieszczone na Stronach w jakiejkolwiek formie i przyczyny (“Zamieszczone Materiały”), niezależnie od miejsca, z którego zostały przesłane i uprawniona do wykorzystywania tych materiałów do dowolnych celów, bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych. HBO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały przesłane na Strony.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zwolni z odpowiedzialności HBO, członków jej kadry kierowniczej, agentów, pracowników i podmioty powiązane, z tytułu wszelkich roszczeń i kosztów związanych z roszczeniami dochodzonymi przez strony trzecie, wynikających z naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.

Prawo własności intelektualnej

Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że budowa, wygląd, układ i treść Stron podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego i innych praw własności intelektualnej.

Wszystkie usługi, treści, informacje i stosowne oprogramowanie (aplikacje), znajdujące na Stronach, w tym w szczególności treści medialne i ich nieruchome obrazy, inne wizerunki, zdjęcia, znaki, nazwy, elementy grafiki, logo, ilustracje oraz oprogramowanie (aplikacje) stanowią własność intelektualną HBO lub innych spółek należących do jej grupy kapitałowej, lub osoby trzeciej, która udzieliła HBO umocowania do ich wykorzystywania. W związku z powyższym, wszystkie usługi, treści, informacje oraz stosowane oprogramowanie (aplikacje), znajdujące się na Stronach, podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego i innych przepisów prawa. Zwielokrotnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie (także za pośrednictwem poczty elektronicznej, transmisji faksowych czy innych urządzeń elektronicznych), publikowanie, modyfikowanie, transmitowanie lub wykorzystywanie na innych stronach internetowych lub w innych sieciach komputerowych jakiejkolwiek usługi, zawartości, informacji czy stosownego oprogramowania (aplikacji) dostępnych na Stronach jest surowo zabronione.

Linki

HBO nie ponosi odpowiedzialności za treści jakiejkolwiek strony zewnętrznej, obsługiwanej przez osobę trzecią, do których linki zostaną zamieszczone na Stronach. Każda osoba może utworzyć link kierujący odwiedzającego na Strony, o ile nie będzie to wskazywało, sugerowało bądź sprawiało wrażenia, że HBO, grupa lub jakakolwiek osoba fizyczna związana z HBO sponsoruje lub wspiera stronę, na której został zamieszczony link do Strony. Użytkownicy nie mogą wykorzystywać logotypu, znaku towarowego i usługowego, czy jakiegokolwiek materiału chronionego prawem autorskim, który znajduje się na Stronach, bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela danego znaku lub prawa. Bez uprzedniej pisemnej zgody HBO, Użytkownicy nie mogą wykorzystywać lub zamieszczać na innych stronach internetowych, w całości lub w części, jakiejkolwiek treści lub innych materiałów znajdujących się na Stronach.

Rozdzielność postanowień

Nieważność lub brak egzekwowalności jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych warunków niniejszego Regulaminu, które pozostaną w pełni ważne oraz skuteczne.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa czeskiego. Użytkownicy mogą także posiadać inne określone prawa ochronne lub podlegać bezwzględnie obowiązującym przepisom w świetle prawa polskiego. Strony dołożą wszelkich starań w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów, roszczeń, kwestii lub różnic wynikających z niniejszego Regulaminu lub jego dotyczących.
Wszelkie spory, roszczenia i kontrowersje wynikające z niniejszego Regulaminu lub jego dotyczące mogą zostać poddane przez każdą ze stron wyłącznej jurysdykcji właściwemu sądowi w Czechach.

Używanie plików cookie

Użytkownicy zgadzają się, że w momencie wyświetlania Stron, system wysyła do komputera Użytkowników anonimowy identyfikator, tak zwany plik cookie. Więcej informacji na temat używania plików cookie jest dostępnych w polityce cookies. Polityka cookies stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Kliknij tutaj, by wyświetlić politykę cookies.

Język

Jeżeli Regulamin jest dostępny na Stronach zarówno w języku polskim i angielskim, wówczas polska wersja językowa będzie mieć rozstrzygającą.

Dane kontaktowe

Mogą Państwo skontaktować się z HBO Europe bezpośrednio pod czeskim numerem telefonu +420 261 094 44 w języku czeskim lub angielskim, lub bądź pod adresem następującym adresem e-mail: sekretariat@hbo.cz, w języku czeskim lub angielskim.
Organem regulacyjnym nadzorującym usługi świadczone przez HBO jest Rada Radiofonii i Telewizji, Škrétova 44/6, 120 00 Praga 2, Czechy, www.rrtv.cz.

Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2018 r.

 

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu świadczenia Państwu usług internetowych oraz umożliwienia korzystania z funkcjonalności strony, które nie byłyby dostępne bez wykorzystania plików cookie. Odwiedzanie i korzystanie z niniejszej strony internetowej oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie w przeglądarce użytkownika.

 

Dowiedz się więcej o plikach cookie i zmień ustawienia dotyczące plików cookie klikając tutaj.


Nie pokazuj tej wiadomości ponownie